Sănătate și recuperare – Legea nr. 448/2006

Articolul 9

1) Pentru protecţia sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:

 1. a) să includă nevoile persoanelor cu handicap şi ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile şi programele de dezvoltare regională, judeţeană sau locală, precum şi în programele guvernamentale de ocrotire a sănătăţii;
 2. b) să creeze condiţii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructură, reţele de comunicare, a serviciilor medicale şi sociomedicale;
 3. c) să înfiinţeze şi să susţină centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;
 4. d) să creeze condiţii pentru asigurarea tehnologiei asistive şi de acces;
 5. e) să dezvolte programe de prevenire a apariţiei handicapului;
 6. f) să sprijine accesul la tratamentul balnear şi de recuperare;
 7. g) să includă şi să recunoască sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.

2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentanţii lor legali au dreptul la toate informaţiile referitoare la diagnosticul medical şi de recuperare/reabilitare, la serviciile şi programele disponibile, în toate stadiile acestora, precum şi la drepturile şi obligaţiile în domeniu.

Articolul 10 Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

Articolul 11

1) În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

 1. a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
 2. b) servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 3. c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.

3) Contravaloarea preţului de referinţă pentru produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.

4) Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulţilor cu handicap se stabileşte proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Norme metodologice din 2007

Articolul 3 În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

Articolul 4 Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamaţii, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap şi anunţă în acest sens autorităţile administraţiei publice locale.

Articolul 5 În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autorităţile publice se vor baza, în principal, pe promovarea programelor de intervenţie timpurie.

Articolul 6 În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală, inclusiv de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile art. 10 din lege şi în conformitate cu contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Articolul 7 Însoţitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoţeşte copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

Articolul 8 Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei convenţii anuale încheiate între Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Articolul 9 Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii şi este însoţită de următoarele documente:

 1. a) copie de pe actul de identitate;
 2. b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 3. c) recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist.

Articolul 10 În cazul în care decizia ori aprobarea de plată pentru dispozitivele medicale solicitate, prevăzută la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.